Декларация за съгласие за обработване на личните данни

ВАЖНО: Процедури за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверенеие за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии.

Учениците със СОП, които завършват VII клас и не покриват Държавните образователни стандарти получават удостоверение за завършен клас. Същите може да продължат обучението си в  VIII клас, след насочване от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование гр. Варна (РЦПППО), в училище по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО при условия и ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. В изпълнение чл.140 на Наредба за приобщаващо образование, насочването на ученици със специални образователни потребности за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние ще се извършва в следната последователност:

  1. Родителят/настойникът следва да подаде заявление (по образец) до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – град Варна в деловодството на РЦПППО (гр.Варна бул. „Сливница” № 187-189) в срок от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г.
  2. Към заявлението следва да са приложени документите необходими за насочването, описани в чл.140 на Наредба за приобщаващо образование – оригинал на медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия, протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или от друга експертна лекарска комисия, ТЕЛК или НЕЛК, както и всички необходими здравни, социални, съдебни документи, имащи отношение към обучението и образованието на детето.
  3. След получаване на заявлението за насочване, членовете на регионалния екип ще се свържат с родителите на учениците, за да се уточни начина на събиране на обективната информация. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще изрази мотивирано становище за прием в посочените в 142, ал.3, т. 1 от ЗПУО учебни заведения, след направена преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика.
  4. Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Варна, има ангажимент да изпрати на комисията по чл. 95, ал. 3 на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование от 01.09.2016 г., изготвеното становище.
  5. На основание становището от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, ученикът се насочва в подходящо училище в рамките на държавния план-прием от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип, определена със заповед на началника на РУО  – Варна.

Заявление за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверенеие за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии.

Може да намерите заявлението тук:

ВАЖНО: Процедура по отлагане на 1-ви клас 2021-2022

Уважаеми родители,

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС

Нормативни основания: чл. 190, ал. 3 т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.139 от Наредбата за приобщаващото образование. Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, за която могат да постъпват заявление от родители/законен представител на деца, за които предстои такова обучение през учебната 2021/2022 година. Решенията за одобрение или неодобрение на отлагането от първи клас, се вземат от директора на РЦПППО – Варна, след представен доклад с предложение от Регионалния екип, в срок до 30 юни всяка година.

Заявлението от родителя/настойника се подава в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ град Варна или изпратено по пощата с обратна разписка в срок от 27.04.2021г. до 08.06.2021 г.

Адрес:гр. Варна, бул.“Сливница“ №187-189 / в сградата на ПГ САГ/,ет.5

тел.за контакт: 0884 644160; 0882 256628; 052 641670

лице за контакт: директор Марияна Пантелеева, ЗДУД Пламенка Николушева

Към заявлението се прилагат следните документи:

√  протокол от лекарска консултативна комисия /ЛКК/ и/или ТЕЛК, НЕЛК;

√  удостоверението за завършено предучилищно образование с препоръки;

√ други документи с информация за детето, включително и от изследвания и консултации.

• Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас  се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето. Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас  може да се вземе и в други срокове, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането,  в случай на отсъствие от страната на родителя, на издаване на документ от компетентен орган след 30 юни, когато е необходим за отлагането на детето от обучение, и други.

След постъпването на заявлението, представител на регионалния екип, определен от директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, се свързва с подалия заявлението родител или законен представител на детето и изяснява причините за искане на отлагането, както и дали са налични необходимите документи, изискващи се при тази процедура, както и за датата и начина, по който ще бъде извършена. При липсващи документи на родителите се указва срок, в който да ги предоставят.

 Важно!!! Родителят от своя страна, след получаване на писмото за отлагане на детето му от задължителното обучение в първи клас, го представя на директора на ДГ или училището, в чиито ПГ иска детето му да бъде записано за учебната 2021/2022 год

• Наблюдението на детето за необходимостта от отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас се извършва в детската градина, училището, регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а в някои медицински случаи – в дома на детето или в лечебно заведение по преценка на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

Заявление за отлагане от първи клас.

От тук можете да изтеглите зявлението за отлагане от първи клас:

Смяна на местонахождението на РЦПППО-Варна

Внимание!
Местонахождението на РЦПППО – Варна официално е променено. Новият адрес е бул.“Сливница“ 187-189 на петият етаж на Строителна гимназия „Васил Левски“.

ВАЖНО: До 13.11.2020 да се предостави информация за…

Предоставяне на информация в изпълнение на Правилника за устройството и дейността на РЦПППО – Варна за:
– децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детските градини по чл. 35 и в училищата по чл. 38 и 39 от Закона за предучилищното и училищното образование на територията на съответната област (чл. 24 на Правилника);
– децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания и в центрове за специална образователна подкрепа на територията на съответната област;
– ресурсните учители и другите специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности на територията на съответната област;
– всички помощници на учителя на територията на област Варна.

В срок до 13.11.2020 г. е необходимо да попълните информацията на следните линкове

За детски градини и училища: https://forms.gle/3t6BbtDGJnmvQevx8
За СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ : https://forms.gle/fcnnHBSFijBXfhXWA
За ЦСОП – Варна: https://forms.gle/hpBY89pkKmVCZTXh8
За ЦСОП „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Кривня: https://forms.gle/ZyjFt8ebcGznsFBZ9

НАРУ и РЦПППО в международната смесица за…

Национална асоциация на ресурсните ъчители (НАРУ) и Регионалните центрове за подкрепа на процеса за приобщаващото образование (РЦПППО) в международната семица за повишаване на информираността по въптосите на глухотата. 21-27.09.2020г.

Новите заповеди, влизащи в сила от 1-ви септември

Във връзка с извънредното положение от епидемията, влизат в сила следните противоепидемични мерки.

Насочване след 7 клас 2020г

Тук ще намерите процедурата, както и заявлението за насочване след VII клас на ученици със специални образователни потребности, за удостоверение.